Home > panto, Snow White 2018, Theatre, You Tube > Snow White & The Seven Dwarfs: Baby Shark!

Snow White & The Seven Dwarfs: Baby Shark!

October 16th, 2018

Ba…by shark! Doo doo, doo doo doo doo!

Check out the spectacular Snow White panto cast doing the Baby Shark song.